top of page

QUI SOM

La FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, és una Fundació sense ànim de lucre de caràcter benèfic assistencial, constituïda en l’exercici del dret de fundació reconegut per l’article 34 de la Constitució, que es regeix pel que disposa la Llei catalana 4/2008, de Fundacions i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2173 amb NIF: G63908669.

 

La Fundació es va constituir amb data 4 de novembre de 2005, amb una durada il·limitada, i els seus fundadors són l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, la Diputació de Barcelona, Creu Roja Espanyola i Tecsal. S.A.

 

La Fundació té fixat el seu domicili social a l’Avinguda Salvador Allende, núm. 45 de Cornellà de Llobregat.

La Fundació està registrada al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya com a Entitat Privada d'Iniciativa Social (E04225), i com a prestadora de Serveis d’Atenció Domiciliària, de Residència, de Centre de Dia, de Menjador Social i, d’altra banda, està acreditada per la Generalitat de Catalunya per impartir formació ocupacional i per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

La Fundació està inscrita al registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

 

La Fundació forma part d’altres plataformes  i xarxes associatives,  locals i autonòmiques, relacionades amb els serveis socials, l’atenció a la gent gran i les entitats del tercer sector social.

 

La Fundació  tracta de facilitar la flexibilitat , la pluralitat d’opcions,  i les condicions d’accés a tots els seus serveis i projectes.

bottom of page